Opšti uslovi poslovanja ECAP Školskog centra

Preduzeće za trgovinu auto delovima i posredovanje u trgovinskim poslovima "Ferdinand Bilstein South East Europe" d.o.o Ripanj, sa registrovanim sedištem u ulici Brđanska 412, Ripanj, Beograd, matični broj 17489739, PIB 102986950, tekući račun 170-0000300665548-65 kod UniCredit Bank Serbia JSC, koga zastupa direktor Zoran Petrović (u daljem tekstu "Davalac usluga") utvrđuje članove Opštih uslova korišćenja ECAP premium kartica (u daljem tekstu "Opšte uslove") za fizička i pravna lica (u daljem tekstu "Korisnik usluga").

Član 1.

Davalac usluga će Korisniku usluga pružati sledeće usluge:1. Pomoć u rešavanju problema auto servisera vezanih za auto branšu putem telefona i elektronske pošte (u daljem tekstu "ECAP call centar").

Član 2.

Za ECAP call centar iz člana 1. Opštih uslova Davalac usluga je obezbedio telefonsku liniju sa brojem +381 11 78 505 78, kao i adresu elektronske pošte office@ecap.co.rs preko kojih je moguće kontaktirati Davaoca usluga i preko kojih će biti obavljana razmena informacija između Davaoca usluga i Korisnika usluga.Radi dobijanja usluge ECAP call centra iz člana 1., Korisnik usluga može kontaktirati telefonom Davaoca usluga na broj +381 11 78 505 78 radnim danima u periodu od 12-16 časova i u periodima kada nisu državni praznici. Ukoliko su svi operateri zauzeti, Davaoc usluga zadržava pravo da se ne javi na telefon. Radi dobijanja usluge ECAP call centra iz člana 1. Korisnik usluga takođe može poslati elektronsku poštu Davaocu usluga sa opisom problema na adresu elektronske pošte office@ecap.co.rs i Korisnik usluga će dobiti inicijalni odgovor od strane Davaoca usluga najkasnije u roku od 1 (jednog) radnog dana od prijema elektronske pošte.

Član 3.

Davalac usluga ne garantuje permanentu dostupnost usluga ECAP call centra iz člana 1. Opštih uslova iz razloga na koje Davalac usluga ne može uticati.

Član 5.

Korisnik usluga je dužan da obezbedi pristup internetu i elektronskoj pošti. Korisnik usluga će obavestiti Davaoca usluga o tačnoj adresi elektronske pošte Korisnika usluga, preko koje će Davaoc usluga po potrebi moći da pošalje potencijalno rešenje problema za ECAP call centar iz člana 1. Opštih uslova.

Član 6.

Za korišćenje usluga ECAP call centra iz člana 1. Opštih uslova, Korisnik usluga je dužan da obezbedi neophodne alate i uređaje za rad u auto servisu kako bi mogao da izvede neophodna merenja i operacije koje je preporučio Davalac usluga u cilju rešavanja problema.Ukoliko Davalac usluga obezbedi potrebne informacije za rešenje problema ECAP call centra iz člana 1. Opštih uslova, a Korisnik usluga ne poseduje neophodne alate za njihovo izvršenje, smatraće se da je Davalac usluga izvršio svoju obavezu i obezbedio Korisniku usluga traženo rešenje za ECAP call centar člana 1. Opštih uslova i Korisniku usluga će Davalac usluga naplatiti ovu uslugu u skladu sa cenovnikom za ECAP call centar iz člana 14. Opštih uslova.

Član 6.

U cilju poboljšanja usluga iz člana 1. Opštih uslova, telefonski razgovori između Davaoca usluga i Korisnika usluga se snimaju. Korisnik usluga potpisom ugovora daje svoj pristanak da se telefonski razgovori snimaju. U slučaju spora, snimak razgovora se može iskoristiti kao dokazni materijal.

Član 7.

U procesu razmene informacija između Korisnika usluga i Davaoca usluga putem ECAP call centra iz člana 1. Opštih uslova i kasnijem izvršenju ponuđenog rešenja, koje je Davalac usluga obezbedio Korisniku usluga, za svaku eventualnu štetu nastalu na automobilu, lakom dostavnom vozilu ili kamionu odgovoran je Korisnik usluga. Davalac usluga ne odgovara za eventualni nastanak štete na automobilu, lakom dostavnom vozilu, kamionu ili drugom predmetu izvršenja ponuđenog rešenja.Davalac usluge ne odgovara za eventualni nastanak štete koju pretrpi Korisnik usluga ili treće lice u procesu izvršenja rešenja, koje je Korisniku usluga ponudio Davalac usluga putem ECAP call centra iz člana 1. Opštih uslova.

Član 8.

Po potpisivanju ugovora, Davalac usluga će Korisniku usluga jednokratno obezbediti 3 (tri) Bonus boda na ECAP nalogu Korisnika usluga, koje Korisnik usluga može iskoristiti isključivo za ECAP call centar iz člana 1. Opštih uslova, u periodu od 1. septembra 2013. godine do 31. decembra 2013. godine. Nakon 31. decembra 2013. godine, svi preostali Bonus bodovi koje poseduje Korisnik usluga na ECAP nalogu biće nevažeći i biće izbrisani. Nakon 31. decembra 2013. godine broj Bonus bodova koje poseduje Korisnik usluga biće 0 (nula).

Član 9.

Davalac usluga će Korisniku usluga obezbediti ECAP premium karticu. Na ECAP premium kartici je naznačen šestocifreni kod koji služi za identifikaciju Korisnika usluga. Korisnik usluga može koristiti ECAP premium karticu za svoje potrebe ili za potrebe auto servisa u kome je zaposlen. Korisnik usluga je odgovoran za čuvanje poverljivosti podataka sa ECAP premium kartice.

Član 10.

Korisnik usluga može obezbediti dodatne bodove na ECAP nalogu. Svakom uplatom od 30 (trideset) evra uvećanom za vrednost PDV od 20%, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate Korisnika usluga na račun Davaoca usluga (gde je kao svrha uplate navedeno "Uplata ECAP bodova" i naznačen jedinstveni šestocifreni kod Korisnika usluga iz člana 9. stava 1. Opštih uslova), Davalac usluga će na ECAP nalog Korisnika usluga upisati po 1 (jedan) dodatni bod.

Član 11.

Ukoliko Korisnik usluga izgubi svoju ECAP premium karticu, dužan je da Davaocu usluga prijavi nestanak ECAP premium kartice u što kraćem roku. Nakon prijave, Davalac usluge će deaktivirati izgubljenu ECAP premium karticu. Cena izdavanja nove ECAP premium kartice je 500,00 RSD. Davalac usluga će izdati Korisniku usluga novu ECAP premium karticu u roku od 20 radnih dana, nakon prispeća uplate Korisnika usluga od 500,00 RSD na račun Davaoca usluga, sa naznakom svrhe uplate "Izdavanje nove ECAP kartice".

Član 12.

Korisnik usluga je dužan da u toku razgovora sa Davaocem usluga, na zahtev Davaoca usluga odgovori na pitanja u cilju identifikacije Korisnika usluga, kako bi se utvrdilo da nije došlo do zloupotrebe ECAP naloga Korisnika usluga. U slučaju da Korisnik usluga ne želi da odgovori na pitanja Davaoca usluga, ili nije izneo tačne informacije u toku razgovora sa Davaocem usluga, Davalac usluga ima prava da blokira dolazne pozive ka Davaocu usluga sa broja telefona sa koga je kontaktiran Davalac usluga u periodu od 3 dana do 45 dana. Korisnik usluga je dužan da u toku elektronske korespondencije sa Davaocem usluga na zahtev Davaoca usluga odgovori na pitanja u cilju identifikacije Korisnika usluga, kako bi se utvrdilo da nije došlo do zloupotrebe ECAP naloga Korisnika usluga. U slučaju da Korisnik usluga ne želi da odgovori na pitanja Davaoca usluga ili nije izneo tačne informacije u toku elektronske korespondencije sa Davaocem usluga, Davalac usluga ima prava da blokira dolaznu elektronsku poštu upućenu Davaocu usluga sa adrese elektronske pošte sa koje je kontaktiran Davalac usluga u periodu od 3 dana do 45 dana.

Član 13.

Korisnik usluga može proveriti trenutno stanje svog ECAP računa pozivom Davaoca usluga na telefonski broj +381 11 78 505 78 ili slanjem elektronske pošte na adresu elektronske pošte Davaoca usluga office@ecap.co.rs sa naznakom ``Provera trenutnog stanja``. Ova usluga se ne naplaćuje.

Član 14.

Cenovnik za usluge iz člana 1. Opštih uslova je sastavni deo Opštih uslova.Cene su izražene u evrima bez PDV i podložne su promenama. Uplata se može ostvariti u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.

Član 15.

Davalac usluga zadržava pravo da izmeni Cenovnik iz člana 14. Opštih uslova. U slučaju da Davalac usluga promeni Cenovnik iz člana 14. Opštih uslova, postaviće novi Cenovnik iz člana 14. Opštih uslova na sajtu www.ecap.co.rs . Novi Cenovnik automatski zamenjuje postojeći i počinje da se primenjuje od prvog sledećeg meseca.

Član 16.

Korisnik usluga može koristiti usluge iz člana 1. Opštih uslova ukoliko Korisnik usluga ima aktiviran ECAP nalog. ECAP naloga se može aktivirati na jedan od sledeća dva načina:1. Potpisivanje i slanje ugovora o pružanju usluga Davaocu usluga, koji je Davalac usluga poslao Korisniku usluga zajedno sa ECAP premium karticom.2. Slanje elektronske pošte sa Korisnika usluga na elektronsku adresu Davaoca usluga office@ecap.co.rs ,sa popunjenim informacijama:• (pun pravni naziv preduzeća) ________________________________________________ , sa registrovanim sedištem u ___________________________________________________ , matični broj ________________________, PIB ____________________________________, tekući račun ________________________________________________________________ , koga zastupa _______________________________________________________________• (Ime i prezime) ___________________________________________________________, JMBG_____________________________, broj lične karte ___________________________izdate od strane ______________________________________________________________, sa prebivalištem na adresi _____________________________________________________ (u daljem tekstu " Korisnik usluga")šestocifrenim identifikacionim brojem sa ECAP premium kartice,i rečenicom: "Prihvatam opšte uslove korišćenja ECAP premium kartica za fizička i pravna lica koji se nalaze na sajtu www.ecap.co.rs " Pored aktiviranog ECAP naloga, da bi Korisnik usluga stekao uslov da koristiti usluge iz člana 1. Opštih uslova, Korisnik usluga mora ispuniti svaki od navedenih uslova: • Korisnik usluga poseduje aktivan šestocifreni kod iz člana 10. Opštih uslova, • Korisnik usluga ima aktivan ECAP nalog, • Korisnik usluga ima dovoljan broj bodova (1 bod = 30 evra) na ECAP nalogu za ostvarivanje prava na uslugu iz člana 1. Opštih uslova,• ECAP nalog Korisnika usluga nije trenutno blokiran. • Telefonski broj sa koga Korisnik usluga poziva Davaoca usluga nije tenutno blokiran od strane Davaoca usluga, ukoliko Korisnik usluga kontaktira Davaoca usluga na telefonski broj +381 11 78 505 78.• Elektronska adresa Korisnika usluga nije trenutno blokirana od strane Davaoca usluga, ukoliko Korisnik usluga kontaktira Davaoca usluga na adresu elektronske pošte office@ecap.co.rs .

Član 17.

Po izvršenju usluge iz člana 1. Opštih uslova, bodovi će biti oduzeti sa ECAP naloga Korisnika usluga. Za pružanje usluga ECAP call centra iz člana 1. sa ECAP naloga Korisnika usluga će se najpre oduzimati Bonus bodovi po rešenju problema.

Član 18.

Po izvršenju usluge ECAP call centra iz člana 1. Opštih uslova, Korisnik usluga je dužan da obavesti Davaoca usluga da je problem rešen. Ukoliko Korisnik usluga nije imao primedbi na pruženu uslugu u roku od 24 sata od dostavljana rešenja, smatraće se da je Davalac usluga pružio uslugu Korisniku usluga.Ukoliko Davalac usluga smatra da je usluga ECAP call centra iz člana 1. Opštih uslova izvršena, a Korisnik usluga tvrdi da nije, tada Davalac usluga ima pravo da suspenduje ECAP nalog Korisnika usluga u periodu od 1 dana do 15 dana, i nastoji da reši spor, ili da raskine ugovor sa Korisnikom usluga.

Član 19.

Korisnik usluga može kontaktirati Davaoca usluga putem ECAP call centra, telefonski ili elektronskom poštom, najviše 10 (deset) puta po pojedinačnom problemu. Nakon toga, Davalac usluga više neće odgovarati na zahteve vezane za taj pojedinačni problem.

Član 20.

Informacije koje Davalac usluge pruži Korisniku usluge putem ECAP call centra, Korisnik usluge može koristiti samo za svoju ličnu upotrebu i za upotrebu u auto servisu u kom je zaposlen i ne sme ih dalje distribuirati.

Član 21.

Ugovorne strane mogu raskinuti ugovor sporazumno u bilo koje doba. Svaka strana može jednostrano raskinuti ugovor upućivanjem pisanog obaveštenja drugoj strani. Po raskidu ugovora, Davalac usluga će u roku od 15 dana Korisniku usluga refundirati bodove koje je Korisnik usluga imao na ECAP nalogu u trenutku raskida ugovora, umanjene za broj Bonus bodova koje je Korisnik usluga imao na ECAP nalogu u trenutku raskida ugovora, u vrednosti od 30 eura po bodu, uvećanu za vrednost PDV od 20%, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan isplate. Po raskidu ugovora, ECAP nalog Korisnika usluga biće obrisan.

Član 22.

Za slučaj spora proizašlog iz odnosa regulisanog ovim Ugovorom koji ugovorne strane ne uspeju da reše mirnim putem, ugovara se nadležnost Opštinskog suda u Beogradu.Član 23.Davalac usluga zadržava pravo promene Opštih uslova u skladu sa zakonskim propisima i aktima poslovne politike Davaoca usluga. Opšti uslovi se primenjuju od 1. septembra 2013. godine.

U Beogradu,20.08.2013. godine

ECAP je realizovan pod pokroviteljstvom nemackog Saveznog ministrastva za ekononsku saradnju i razvoj

ECAP je realizovan pod pokroviteljstvom nemačkog Saveznog ministrastva za ekononsku saradnju i razvoj, čiji je cilj poboljšanje svih uslova života ljudi u zemljama u razvoju.

ECAP and handwerkSkammer Dortmund.

Obuke koje se održavaju u ECAP školskom centru su sertifikovane od strane Zanatske komore iz Dortmunda

ECAP and SEQUA partner of German business.

Podrška nastanku ECAP-a stigla je i od strane neprofitne organizacije za razvoj privatnog sektora - Sequa iz Nemačke.

ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals