Upravljanje benzinskim motorima 1

TRAJANJE: 2 radna dana
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

245€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Da li znate kako da dijagnostikujete katalizator merenjem signala sa lambda sonde? Šta sve može biti uzrok nepravilnog sagorevanja i kako najjednostavnije naći problematičnu komponentu?

Zašto je ovo važno? Prvi sistemi ubrizgavanja goriva su bili mehanički, nakon toga se pojavljuju kombinacije mehaničkih i elektronskih, dok se danas koristi samo elektronsko ubrizgavanje goriva. Sistemi ubrizgavanja dele se prema mestu ubrizgavanja na sisteme za pojedničano ubrizgavanje u usisni vod, usred usisnog ventila i sisteme za centralno ubrizgavanje u zajednički usisni kolektor. Imajući u vidu da se gorivo ubrizgava u usisni vod, ispred usisnog ventila, gde se obrazuje i radna smeša, ovi sistemi su indirektni. Krajem prošlog veka razvio se i sistem direktnog ubrizgavanja u samom cilindru motora.

Kako izgleda obuka? Za pravilnu i uspešnu dijagnostiku sistema ubrizgavanja potrebno je poznavanje svih ulaznih i izlaznih signala, kao i komponenti koje učestvuju u radu sistema.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Pojavom strožih zakona za emisiju izduvnih gasova sistemi ubrizgavanja postaju sve složeniji i kompleksniji, a broj komponenti sistema koje imaju direktan ili indirektan uticaj na ubrizgavanje se svakodnevno povećava. Pravilna, brza i efikasna dijagnostika ovakvih sistema zahteva izuzetno znanje iz raznih oblasti i poznavanje različitih sistema. Poznavanje rada sistema i mogućnosti dijagnostike zahtevaju konstantno i redovno usavršavanje.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Dijagnostika i testiranje hidrauličnih komponenti sistema za ubrizgavanje i
 • Određivanje vremena ubrizgavanja u raznim uslovima rada.
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Ulazni signali u kontrolnu jedinicu motora;
 • Dijagnostika i uticaj pojedinačnih komponenti sistema;
 • Otvorena i zatvorena petlja korekcije ubrizgavanja goriva;
 • Dijagnostika O2 senzora i katalizatora;
 • Strategije rada kontrolne jedinicemotora;
 • Adaptacije i uticaj na rad;
 • Dijagnostika senzora i aktuatora koji utiču na ubrizgavanja i
 • Signali sa dizni i njihova interpretacija.
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals