Tretman izduvnih gasova

TRAJANJE: 1 radni dana
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

145€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Pored već poznatog sistema recirkulacije izduvnh gasova, poslednjih godina se kao standard uvodi i EGR sistem niskog pritiska. Da li znate kako on funkcioniše i kako se dopunjuje sa EGR sistemom visokog pritiska. Kako radi i kako može da se proveri DOC ili SCR katalizator? Koji sve sistemi i koje komponente utiču na rad sistema filtera čestica bez aditiva? Kada je vreme za regeneraciju, kada za čišćenje, a kada je neophodna zamena DPF filtera? Kako funkcioniše sistem DPF-a sa aditivom i šta sve može dovesti do problema u njegovom funkcionisanju? Kako ispitati širokopojasni O2 senzor, kako NOx senzor? Kada se može odraditi regeneracija a kada će ona biti prekinuta? Zašto je neka greška upisana u kontrolnu jedinicu i da li je uvek regeneracija rešenje?

Zašto je ovo važno?Sa pooštravanjem normi emisije izduvnih gasova, savremeni automobil sa prinuđeni da sa sobom nose pravu malu hemijsku laboratoriju sa zadatkom smanjenja emisije štetnih gasova i čestica. Sam sistem je postao jako kompleksan, komponente skupe a dijagnostika komplikovana i zahtevna.

Kako izgleda obuka?Opis rada svih komponenti i sitema koji utiču na tretman izduvnih gasova, dijagbostika sistema i komponenti, praćenje parametara i ispitivanje.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Sa usložnjavenjem ovih sistema i njihoviom sve većom kompleksnošću, dijagnostika postaje sve zahtevnija i vreme potrebno za rešavanje problema sve duže. Dobro poznavanje sistema omogućava bržu dijagnostiku, uštedu vremena i eliminaciju nepotrebne zamene skupih delova sistema. Kada je potrebna regeneracija, kada čišćenja a kada je neophodna zamena DPF filtera i šta je dovelo do njegovog otkaza.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • EGR sistem niskog pritiska; princip rada, komponente
 • DOC katalizator
 • SCR katalizator.
 • DEF (Diesel Exhaust Fluid – AdBlue): princip rada, komponente, zadatak, senzori i aktuatori u sistemu NOx sensor
 • DPF filter, sistem sa i bez aditiva
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Ispitivanje EGR Sistema praćenjem parametara sa kontolne jedinice
 • Ispitivanje rada katalizatora na autu
 • Ispitivanje rada katalizatora van auta
 • Provera parametara vezanih za rad DPF sistema
 • Provera rada senzora diferencijalnog pritiska
 • Analiza karakterističnih grešaka
 • Resetovanje i adaptacija sistema
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals