Osnove elektrike

TRAJANJE: 3 radna dana
LITERATURA: skripta + radni listovi (obezbeđeno)

CENA:

315€* U cenu je uračunat PDV, kao i cena prenoćišta.

Šta do sada niste znali, a što će Vam unaprediti poslovanje? Da li znate da prepoznate, koristeći električnu šemu komponente njihove signale i da zaključite šta i kako treba meriti da bi se izvršila potrebna dijagnostika? Da li znate kako da merite i dijagnostikujete PWM signal?

Zašto je ovo važno? Na savremenim vozilima je postalo nemoguće odraditi dijagnostiku ili defektažu bilo kog sistema, komponente ili elementa bez dobrog poznavanja auto-elektrike. Praktično svi sistemi na vozilu su upravljani, kontrolisani i/ili nadgledani električnim i elektronskim komponentama, tako da ispravan proces dijagnostike kvarova mora započeti analiziranjem sistema, nalaženjem i tumačenjem električnih šema, a zatim i merenjem električnih veličina.

Kako izgleda obuka? Obuka Osnove elektrike je koncipirana tako da i početnicima i iskusnijim serviserima pruži praktična znanja koja su potrebna za uspešnu dijagnostiku i defektažu elektronskih sistema, kao i sistema koji su zavisni od drugih električnih i elektronskih elemenata. Bez obzira za koje sisteme je serviser zadužen ili specijalizovan, poznavanje auto elektrike je osnova za svaku ozbiljniju defektažu i dijagnostiku.

Kako ćete posle ovog predavanja postati bolji u svom poslu? Nakon obuke, očekuje se da će učesnici biti u stanju da samostalno izvrše potrebna merenja korišćenjem različitih mernih uređaja, da čitaju i razumeju električne šeme kao i da uz analitički pristup reše većinu električnih problema na vozilu.

 • Teorijski deo (30% nastave)
 • Osnovne električne veličine
 • Merenje napona, otpora i struje
 • Veze u strujnom kolu, Ohmov zakon, izračunavanje i merenje snage uređaja
 • Pravilno korišćenje raznih mernih uređaja (unimer, probna lampica, osciloskop...)
 • Redna, paralelna i kombinovana električna kola
 • Uloga i fizički principi rada komponenti u strujnom kolu i
 • Poznavanje i dijagnostika različitih električnih/elektronskih komponenti.
 • Praktični deo (70% nastave)
 • Karakteristična električna kola za razne komponente i sisteme na vozilu kao što su pogon ventilatora, zadnja svetlosna grupa, starter, sirena, žmigavci i sl
 • Konstrukcija strujnih kola, merenja i traženje grešaka (dijagnostika)
 • Potenciometri, diode, releji, prekidači, otpornici i sl. Zadaci i dijagnostika
 • Analogni, digitalni, PWM i Duty Cycle signali
 • Dijagnostika različitih električnih komponenti pomoću električnih merenja
 • Pronalaženje, čitanje i tumačenje električnih šema i
 • Pravilna upotreba električnih šema i njihovo korišćenje u dijagnostičkoj proceduri.
ECAP - Education Center For Auto Profesionals • Prvi školski centar za obuku i usavršavanje samostalnih autoservisera u Srbiji • ECAP - Edukacioni centar za auto profesionalce • 1000+ izdatih sertifikata • 400m2 prostora za rad • 600+ različitih servisa • 20 i više maketa i trening vozila • 22 seminara • 2 predavača •ECAP - Education Center For Auto Profesionals